Wydarzenia
Aktualności

1 2 3 4 5 6 7 8

Więcej informacji po kliknięciu w przycisk poniżej.

Więcej informacji

Jesteśmy na Facebooku:

Komunikaty

1 7
grudz
Konkurs na kaszubską kartkę bożonarodzeniową.

Organizowany przez panią J. Puchalską dla klas 1 - 8 szkoły podstawowej.

1 8
grudz
Egzamin próbny ósmoklasisty.

W klasie 8 SP w dniach od 18.12.2018r. do 20.12.2018r. będzie przeprowadzony egzamin próbny.
Ósmoklasiści wypełniać będą arkusze przygotowane przez CKE.

1 9
grudz
Wigilia dla samotnych mieszkańców Gminy Damnica.

Organizowana przez Wójta Gminy Damnica we współpracy z dyrektorem Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Damnie.
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Damnie zaśpiewa szkolny chór, który wykona tradycyjne, najpiękniejsze kolędy, wystąpi również zespół Damniczanki oraz gość specjalny.
ZAPRASZAMY wszystkich mieszkańców gminy - godz. 17.00

2 1
grudz
Przegląd Kolęd i Ozdób Świątecznych. Jasełka.

Organizowany przez panią J. Wojtaś, panią B. Ostrowską i panią M. Kozłowicz dla klas 1 - 8 szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

1 0
stycz
Rada klasyfikacyjna - I semestr.

Wystawienie ocen semestralnych do 07.01.2019r.

1 3
stycz
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Organizowany przez Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką pani B.Cieślickiej.

1 5
stycz
Wywiadówka - godz. 16.30

Rodzinne śpiewanie kolęd - występ chóru szkolnego.
Poinformowanie o ocenach klasyfikacyjnych za I semestr, informacje o wynikach w nauce i zachowaniu.
Poinformowanie rodziców klasy 8 SP i klasy III gim. o harmonogramie, zasadach przeprowadzania egzaminu, zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych do sali, o konieczności samodzielnej pracy.

Ochrona danych osobowych
( R O D O )

Informacje

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej w Damnie, Damno 42, 76 – 231 Damnica:

1

Szkoła Podstawowa w Damnie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

2

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie.

3

Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

4

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6

Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: iod@spdamno.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

Monitoring

Wykorzystanie wizerunku osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej w Damnie
w monitoringu wizyjnym.

Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie, Damno 42, 76 – 231 Damnica.
Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest art. 6 pkt 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Obszar objęty monitoringiem:
 • Na zewnątrz szkoły:
  • przed głównym wejściem
 • Parter:
  • hol
  • korytarz (sala gimnastyczna)
  • korytarz toalet dziewcząt i chłopców
  • korytarz przy sklepiku szkolnym do wejścia bocznego
  • korytarz przy wejściu bocznym do sekretariatu
  • szatnia klas 1 – 4
 • I piętro:
  • hol
  • korytarz toalety dziewcząt
 • II piętro:
  • hol
  • korytarz toalety chłopców
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry